Pałac w Leźnie 

Regulamin Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego Uniwersytetu Gdańskiego w Leźnie

Szanowni Państwo!

Jest nam niezmiernie miło powitać Państwa w Pałacu w Leźnie.

Dziękujemy, że wybrali Państwo właśnie to miejsce dla swojego wypoczynku w podróży.

Dołożymy wszelkich starań, aby sprostać Państwa wymaganiom i oczekiwaniom, oraz zapewnić Państwu jak najlepsze wspomnienia z pobytu w naszym obiekcie.

Przedstawiamy Państwu regulamin obowiązujący w naszym Ośrodku prosząc jednocześnie o współpracę w zakresie jego przestrzegania.

W razie jakichkolwiek pytań bądź uwag prosimy o kontakt z Recepcją.

 

 

Regulamin Ośrodka Konferencyjno – Szkoleniowego Uniwersytetu Gdańskiego w Leźnie

 

§1 Przedmiot regulaminu

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności, oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia zależnie od okoliczności dochodzi poprzez podpisanie karty pobytu, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując wyżej wymienionych czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie internetowej Ośrodka www.palacwleznie.pl.

4. Opiekunem Gościa, oraz udzielającym wszelkich informacji związanych z pobytem jest Recepcja hotelowa, tel. wew. 2090

 

§2 Doba hotelowa

1. Pokój w Ośrodku wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego.

3. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji nie później niż do godziny 10.00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

5. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 bez wcześniejszego ustalenia takiej możliwości z Recepcją jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00, ale nie później niż o godzinie 16.00 zostanie obciążony połową opłaty za kolejną dobę. Przy opuszczeniu pokoju po godzinie 16.00 na poczet Gościa zostanie naliczona pełna opłata wynajmu pokoju za kolejną dobę według obowiązujących cen.

6. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu gościa w Ośrodku, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

7. W przypadku rezygnacji gościa z pobytu w trakcie trwania doby Ośrodek nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

 

§3 Rezerwacja i Zakwaterowanie

1. Gość Ośrodka zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zakwaterowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa – w celu identyfikacji Gościa w ramach zawieranej z Gościem umowy. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zakwaterowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

2. Gość potwierdza prawidłowość swoich danych osobowych wpisanych na karcie pobytu osobiście, lub przez Recepcjonistę na podstawie okazanego dokumentu tożsamości poprzez złożenie w odpowiednim polu swojego podpisu.

3. Gość Ośrodka nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

4. Osoby niezakwaterowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju Gościa w godzinach od 7.00 do 22.00.

5. Przebywanie osób niezakwaterowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w Recepcji Ośrodka.

6. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka, Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Ośrodka lub innych osób przebywających na terenie Ośrodka, czy też w inny sposób zakłócił spokój na terenie Ośrodka.

7. W przypadku nieodwołania rezerwacji do godziny 18.00 w dniu przyjazdu, o ile w potwierdzeniu rezerwacji nie podano inaczej, Ośrodek obciąży Gościa za pierwszą niewykorzystaną dobę.

 

§4 Usługi i usługi dodatkowe

1. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi pracownikom natychmiastową reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.

2. Ośrodek ma obowiązek zapewnić Gościom:

 • Warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
 • Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu
 • Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Ośrodku
 • Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie 
 • Sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, Ośrodek dołoży starań, by w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

3. Na życzenie Gościa Ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
 • Budzenie o wyznaczonej godzinie
 • Udostępnianie dodatkowego wyposażenia pokoju, takiego jak: koc, żelazko, deska do prasowania, suszarka
 • Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Ośrodku z zastrzeżeniem par 6 ust 4 Regulaminu
 • Przechowywanie bagażu; Ośrodek może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego
 • Zamawianie taksówki

4. Ośrodek zapewnia nieodpłatne miejsce parkingowe na czas pobytu Gości. W godzinach 23.00-06.00 brama wjazdowa jest zamykana. W celu jej otwarcia Gość jest proszony o użycie dzwonka znajdującego się z prawej strony bramy, lub zgłoszenie się na Recepcję.

5. W Ośrodku dostępny jest bezpłatny dostęp do Internetu: w budynku głównym Ośrodka mieszczącym apartamenty, sale szkoleniowe oraz restaurację jest to połączenie bezprzewodowe, natomiast w budynku Oficyny usytuowanym obok budynku głównego i mieszczącym pokoje standardowe połączenie jest kablowe.

6. Śniadanie serwowane jest w Restauracji w godzinach: 07.00-10.00 w tygodniu i 08.00-11.00 w soboty, niedziele i święta. Jeśli chcieliby Państwo otrzymać śniadanie wcześniej, w formie boxa śniadaniowego prosimy zgłosić to na Recepcji najpóźniej do godziny 20.00

7. Restauracja czynna jest w godzinach: 13.00-22.00. Zamówienia na dania gorące są przyjmowane do godziny 21.30.

 

§5 Odpowiedzialność Gości

1. Na terenie Ośrodka dzieci w wieku poniżej 13 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z winy jego, odwiedzających go osób, lub przebywających z nim zwierząt.

3. Gość powinien zawiadomić Recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

4. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i nie należących do Ośrodka. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

5. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien za względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.

6. Koszt zgubionego klucza z brelokiem wynosi 30zł.

7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka.

8. Ośrodkowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Ośrodka w razie opóźniania się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt, lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

 

§6 Odpowiedzialność hotelu

1. Odpowiedzialność Ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Ośrodka regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Ośrodek odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeżeli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.

4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Ośrodka albo zajmują zbyt dużo miejsca.

5. Parking hotelowy jest niestrzeżony i hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę samochodu lub innego pojazdu pozostawionego na parkingu Ośrodka, jak również przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt.

 

§7 Cisza nocna

1. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego.

2. W godzinach ciszy nocnej zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka w żaden sposób nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 

§8 Zwrot rzeczy pozostawionych

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa mogą zostać odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Ośrodek przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

 

§9 Reklamacje

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§10 Postanowienia dodatkowe

1. Za dodatkową opłatą Ośrodek akceptuje obecność zwierząt w wybranych pokojach. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie Ośrodka oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę.

2. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.

3. Poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.

4. Na terenie Ośrodka, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Nie stosowanie się do powyższego zakazu skutkować będzie obciążeniem gościa opłatą w wysokości 300zł.

5. W każdym czasie zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Ośrodka, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą, czy irytują pozostałych Gości Ośrodka.

6. Zakazuje się prowadzenia w Ośrodku akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.

7. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 ze zm.) w celu realizacji usług związanych z zakwaterowaniem Gościa w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Gdańskiego – Pałac w Leźnie, oraz korzystaniem przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek. Administratorem tych danych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Bażyńskiego 8. Gość ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji celów przedstawionych powyżej.

 

 

Urszula Szczęsna
p.o. Dyrektor Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego
Uniwersytetu Gdańskiego w Leźnie
Ostatnio modyfikowane: 18.07.2016
 
 
 
Serwis ostatnio aktualizowany: 19.01.2018
Rozwinięcie projektu i administracja stroną: Ośrodek Informatyczny UG